werkplek

Een nieuwe werkplek. Mag dat zomaar?

M.W. Huijzer | 20 november 2017

Bent u van plan uw werknemer(s) een nieuwe werkplek – een andere (stand)plaats of vestiging – te geven? In dat geval zult u zich waarschijnlijk afvragen hoe een dergelijke wijziging in verhouding staat tot de rechten en plichten van uw werknemers. In het Nederlandse arbeidsrecht worden de belangen van werknemers goed beschermd. Desondanks kunnen er omstandigheden zijn op grond waarvan bepaalde aanspraken c.q. arbeidsvoorwaarden door de werkgever eenzijdig gewijzigd kunnen worden.

Hoofdregel
De hoofdregel is dat partijen gebonden zijn aan de afspraken die zij met elkaar maken. In beginsel kunnen deze afspraken alleen in overleg worden gewijzigd. Ook wordt in veel arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Een wijzigingsbeding is een (schriftelijke) bepaling waarop de werkgever een beroep kan doen als hij de overeengekomen arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. De werkgever kan dan bijvoorbeeld inspelen op wijzigingen in de bedrijfsvoering. Toch mag een werkgever zich niet in iedere situatie op een eenzijdig wijzigingsbeding beroepen.

Eenzijdig wijzigingsbeding
Een werkgever mag zich alleen beroepen op een eenzijdig wijzigingsbeding als hij daarbij een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad daarvoor moet wijken. Met andere woorden, de werkgever dient een zwaarwichtige reden te hebben, te denken valt bijvoorbeeld aan een verslechterde financiële situatie of een noodzakelijke reorganisatie, en dat werkgeversbelang dient te worden afgewogen tegen het werknemersbelang.

Ook als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever de wens hebben de werkplek c.q. standplaats te wijzigen. De werkgever dient dan een beroep te doen op het beginsel van goed werknemerschap. In dat geval zal getoetst worden aan criteria uit de jurisprudentie. Wanneer u daar eens over door wilt praten, bent u van harte welkom voor een kop koffie op ons ‘’nieuwe’’ kantoor. Huijzer Advocaten verhuist namelijk per 1 januari 2018 naar het Oude Veer nr. 1 te Papendrecht. Onze nieuwe werkplek!