compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

H.E.C. Heijkoop-Otterman | 25 maart 2020

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor de transitievergoeding die aan langdurig zieke werknemers is betaald. Vanaf dat moment treedt namelijk de Wet compensatie transitievergoeding in werking. Met de invoering van deze wet zou een einde moeten komen aan de vele “slapende” dienstverbanden die in de afgelopen jaren zijn ontstaan.

Slapende dienstverbanden
De verplichting van de werkgever om het loon van een zieke werknemer door te betalen vervalt na twee jaar ziekte (uitzonderingen daargelaten). Na deze periode blijft de arbeidsovereenkomst wel bestaan, maar de werknemer werkt niet meer en ontvangt ook geen loon. Sinds de invoering van de WWZ in 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst (tot 1 januari 2020: na 24 maanden) door of op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dat geldt ook als sprake is van een langdurig zieke werknemer. Veel werkgevers kozen er de afgelopen jaren daarom voor om dienstverbanden van deze werknemers niet te beëindigen om zo geen (forse) transitievergoeding te hoeven betalen. Deze zogenoemde “slapende dienstverbanden” werden gezien als een ongewenst gevolg van de WWZ en hebben de laatste jaren veel stof doen opwaaien.

Over slapende dienstverbanden is op onze website al een aantal blogs verschenen, waaronder deze blog van David Müskens

Compensatie transitievergoeding per 1 april 2020
In 2018 werd daarom een wetsvoorstel aangenomen om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers betalen. Deze Wet compensatie transitievergoeding is neergelegd in artikel 7:673e BW en treedt op 1 april 2020 in werking. Werkgevers kunnen vanaf die datum van het UWV een vergoeding ontvangen voor de transitievergoeding die is betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding; en
  • de werkgever heeft de transitievergoeding aan de werknemer betaald.

Het maakt voor de aanspraak op compensatie niet uit op welke wijze het dienstverband eindigt (opzegging, ontbinding of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst). De compensatie kan ook worden verstrekt als de werkgever een vergoeding betaalt op grond van een tussen de werkgever en werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. De compensatieregeling geldt ook bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Hoogte compensatie
Voor de hoogte van de compensatie wordt aangesloten bij de wettelijke transitievergoeding. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het volgende:

  • de compensatie bedraagt niet meer dan de transitievergoeding die de werknemer  na twee jaar ziekte zou hebben ontvangen. De transitievergoeding die is opgebouwd tijdens het “slapende” dienstverband wordt dus niet gecompenseerd. Een werkgever doet er daarom goed aan het dienstverband van een langdurige zieke werknemer zo snel mogelijk (na twee jaar ziekte) te beëindigen;
  • ook de transitievergoeding die is opgebouwd tijdens een eventuele loonsanctie telt voor de berekening van de compensatie dus niet mee. Een loonsanctie houdt in dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever na twee jaar ziekte wordt verlengd omdat zij zich onvoldoende voor re-integratie van de werknemer heeft ingezet. Bij een loonsanctie betaalt de werkgever  dus langer het loon door èn de transitievergoeding die tijdens deze periode wordt opgebouwd wordt niet aan de werkgever gecompenseerd; en
  • de compensatie is niet hoger dan het brutosalaris dat de werknemer tijdens zijn (twee jaar) arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen.

Aanvraag compensatie
De aanvraag voor de compensatie dient binnen zes maanden na het volledig betalen van de transitievergoeding te worden gedaan. De compensatieregeling geldt ook voor vergoedingen die door werkgevers tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald. Voor die gevallen geldt dat de aanvragen van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 kunnen worden ingediend. Aanvragen die te laat worden gedaan, worden afgewezen. Het is dus belangrijk om de termijn goed in de gaten te houden!

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op compensatie van een betaalde transitievergoeding of heeft u vragen over het indienen van het verzoek daartoe? Neem contact met ons op; we denken graag met u mee.