arrest hR slapende dienstverbanden

(Meer) duidelijkheid omtrent slapende dienstverbanden!

H.E.C. Heijkoop-Otterman | 21 november 2019

Er is al langere tijd veel discussie over “slapende” dienstverbanden: dienstverbanden die niet worden beëindigd nadat een werknemer langer dan (in beginsel) twee jaar ziek is. De werknemer werkt niet meer en ontvangt ook geen loon, maar het dienstverband bestaat nog steeds. Omdat het dienstverband niet (op initiatief van de werkgever) beëindigd wordt, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding.

De vraag die daardoor in de arbeidsrechtelijke wereld al enige tijd speelt, is of en wanneer een werkgever verplicht kan zijn om het slapende dienstverband te beëindigen en (dus) de transitievergoeding te betalen. Daarbij speelt mee dat op 1 april 2020 de Regeling compensatie transitievergoeding in werking treedt. David Müskens en Mark Huijzer schreven eerder al een blog ► respectievelijk aanvulling ► over deze onderwerpen.

Publicatie arrest Hoge Raad 8 november 2019
Op 10 april 2019 heeft de Rechtbank Limburg de Hoge Raad gevraagd ► om te oordelen of een werkgever verplicht is om op verzoek van een twee jaar zieke werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en de werknemer in dat kader een transitievergoeding te betalen. Op 18 september 2019 heeft advocaat-generaal De Bock daartoe een uitgebreid advies ► uitgebracht. Op 8 november 2019 is het arrest ►van de Hoge Raad gepubliceerd.

De Hoge Raad volgt het advies van De Bock op
De Hoge Raad volgt het advies van De Bock op en oordeelt dat een werkgever op grond van de eis van goed werkgeverschap in beginsel wel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie (maar niet als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt). De Hoge Raad voegt daaraan toe dat de transitievergoeding niet hoger hoeft te zijn dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn als het dienstverband na de (in principe) twee jaar ziekte zou zijn beëindigd.

Heeft u behoefte aan meer informatie over het beëindigen van een slapend dienstverband? Wij helpen u graag!